Kami ay tumatanggap ng aplikasyon para sa istatus / katayuan ng paninirahan bilang inyong kinatawan .

 

A Paghahanda ng mga dokumento ng aplikasyon sa istatus ng paninirahan Pagsusumite sa Imigrasyon Mangyaring iwanan ito sa amin hanggang sa matanggap mo ang iyong residence card .

 

* Aplikasyon para sa pagpapalabas ng istatus ng sertipikasyon ng paninirahan ( working system ) 100,000 yen

          Pamamahala +50,000 P SSW +20,000 yen

* Aplikasyon para sa pagpapalabas ng istatus ng sertipikasyon ng paninirahan ( status system ) 120,000 yen

* Aplikasyon para sa pahintulot na baguhin ang istatus ng paninirahan 100,000 yen 

         Palitan sa Pamamahala +50,000 yen  Palitan sa SSW + 20,000 yen

* Aplikasyon para sa pahintulot na mag - renew ng istatus ng paninirahan 50,000 yen

* Paghahanda ng mga dokumento para sa panandaliang imbitasyon  35,000 yen

* Mabilisang pagaayos ( kung ang istatus ng paninirahan ay mas mababa sa 2 linggo bago ang petsa ng pagka expire ) + 20,000

* Mayroong Diskwento para sa maramihang tao at Diskwento para sa mga repeater .

Mangyaring makipag - ugnayan sa amin .

* Aplikasyon ng Naturalisasyon  130,000 yen

        Para sa mga may - ari ng Negosyo +20,000 yen

        Para sa bawat miyembro ng pamilya na magkasamang nakatira + 35,000 yen

 

Para sa mga aplikante na may hawak ng Japanese spouse Permanent Residents spouse VISA na diborsyado , maaring makipag - ugnayan sa amin para sa mga katanungan tungkol sa pagbabago / pagpapalit sa istatus ng paninirahan .

Agad na isaalang - alang ang pagbabago o pagpapalit sa WORKING VISA o sa PERMANENT VISA kung mayroong menor de edad na anak .

Kahit na wala kang anak , maaari mo paring baguhin ang iyong istatus ng paninirahan sa isang permanenteng residente .

Gayundin , tandaan na abisuhan ang IMMIGRATION BUREAU kapag nag deborsyo .

( Sa loob ng 14 na araw mula sa petsa ng diborsyo )

Ang abiso ay tinatanggap sa pamamagitan ng internet , window at mail .

Kung mayroon kang pag aalinlangan , mangyaring makipag - ugnayan sa amin .

 

Sa gantong pagkakataon , kung nag iisip ka sa sarili mo , maari ba akong makapag imbita / makapag - papunta dito sa Japan ?

Maari ba akong magpalit sa ganitong istatus ng paninirahan ?

Mangyaring huwag mag - atubiling makipag - ugnayan sa amin . Gagawin namin ang aming makakaya para matulungan ka .

 

Isa lamang ang aming hiling .

Mangyaring huwag magsinungaling kapag nag - a - apply para sa status of residence

( Dahil ikaw ay malalantad / mabibisto sa Immigration Bureau )

Kung mayroon kang anumang alalahanin kapag nag - aapply , tutulungan ka naming magsulat ng isang " DAHILAN " kaya't mag - apply tayo nang tapat .

 

Kami ay taos pusong sumusuporta sa mga dayuhang naninirahan sa Japan .

Maraming Salamat sa pagpunta sa Japan .